യൂറോപ് കയറ്റുമതി

സാങ്കേതിക ഡാറ്റ:
അലൂമിനിയം ഫോയിൽ
1235-ഒ
6/9/15 / ൩൭ഉമ് ലാമിനേഷൻ വേണ്ടി
വ്യവസായ പാക്കേജിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലിം ലാമിനേറ്റ്

സവിശേഷതകൾ:
• ഉത്തമം നീരാവി ദിഫ്ഫുസിഒന് റസിസ്റ്റൻസ്,
• ലളിതം വൃത്തിയാക്കി നിലനിർത്താൻ
476 ഭാഗം 6 & 7 ഇൻ • ക്ലാസ് 0 തീ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ
മെക്കാനിക്കൽ അപമാനത്തിന് • ഈടുള്ളതും ഉയർന്ന പ്രതിരോധം

ഫ്ഹ്൨൧
/ കയറ്റുമതി-ടു-യൂറോപ്പ് /