കൊറിയ കയറ്റുമതി

സാങ്കേതിക ഡാറ്റ:
ലാക്വർ കൂടെ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ
1235-ഒ
വ്മ്ഛ് പൂശുന്നു കൂടെ ൪൨ഉമ്
പിവിസി മെറ്റീരിയൽ താപനം കന്നിത്തൂണിലും ഉപയോഗിച്ചു

ജ്ച്മ്
1

സവിശേഷതകൾ:

• ഉത്തമം നീരാവി ദിഫ്ഫുസിഒന് റസിസ്റ്റൻസ്,

• ലളിതം വൃത്തിയാക്കി നിലനിർത്താൻ

476 ഭാഗം 6 & 7 ഇൻ • ക്ലാസ് 0 തീ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ

മെക്കാനിക്കൽ അപമാനത്തിന് • ഈടുള്ളതും ഉയർന്ന പ്രതിരോധം