മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വരെ കയറ്റുമതി

സാങ്കേതിക ഡാറ്റ:
ലാക്വർ ആൻഡ് എംബൊഷ്മെംത് കൂടെ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ
൮൦൧൧-ഹ്൨൨
ലാക്വർ കൂടെ ൬൦ഉമ്
.ആളു വായൂസഞ്ചാരത്തിനായി സംരക്ഷണം ഉപയോഗിച്ചു

ചൊഫ്
ഇറാൻ 1

സവിശേഷതകൾ:
• ഉത്തമം നീരാവി ദിഫ്ഫുസിഒന് റസിസ്റ്റൻസ്,
• ലളിതം വൃത്തിയാക്കി നിലനിർത്താൻ
476 ഭാഗം 6 & 7 ഇൻ • ക്ലാസ് 0 തീ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ
മെക്കാനിക്കൽ അപമാനത്തിന് • ഈടുള്ളതും ഉയർന്ന പ്രതിരോധം