යුරෝපයට නැව් බඩු තොගය

තාක්ෂණික දත්ත:
ඇලුමිනියම් තීරු
1235-O
6/9/15 / 37um ශාලාවේ සඳහා
කාර්මික, ඇසුරුම් සඳහා ප්ලාස්ටික් සිනමා ලැමිෙන්ට්

විශේෂාංග:
• විශිෂ්ට ජල වාෂ්ප විසරණ ප්රතිරෝධය,
• පහසු පිරිසිදු කිරීම හා පවත්වාගෙන යාම
476 කොටසක් 6 සහ 7 Bs කිරීමට • පන්තියේ 0 ගිනි වර්ගීකරණය
යාන්ත්රික අපචාර • කල්පවත්නා සහ ඉහළ ප්රතිරෝධය

fh21
/ තොග-කිරීමට යුරෝපය /