கிழக்கு ஆசியப் கப்பலில்

தொழில்நுட்ப தரவு:
அலுமினிய தாளில் laminator
8011-H22
அடுக்கு கொண்ட 60um
கருவி HVAC குழாய்களில் பாதுகாப்பு பயன்படுத்திய

அம்சங்கள்:
• சிறந்த நீராவியும் பரப்புவதற்காக எதிர்ப்பு,
• எளிதாக சுத்தம் மற்றும் பராமரிக்க
476 பகுதியாக 6 & 7 BS வசதி • கிளாஸ் 0 தீ வகைப்பாடு
இயந்திர தவறாகப் • நீடித்து நிலைக்கும் மற்றும் அதிக தடுப்பிற்கு

zx1
இந்தியா-2