ஐரோப்பா கப்பலில்

தொழில்நுட்ப தரவு:
அலுமினிய தாளில்
1235-ஓ
6/9/15 / 37um அடுக்கு க்கான
தகட்டு தொழில்துறை பேக்கேஜிங் க்கான பிளாஸ்டிக் படத்தில்

அம்சங்கள்:
• சிறந்த நீராவியும் பரப்புவதற்காக எதிர்ப்பு,
• எளிதாக சுத்தம் மற்றும் பராமரிக்க
476 பகுதியாக 6 & 7 BS வசதி • கிளாஸ் 0 தீ வகைப்பாடு
இயந்திர தவறாகப் • நீடித்து நிலைக்கும் மற்றும் அதிக தடுப்பிற்கு

fh21
/ கப்பலில் இருந்து ஐரோப்பா /