கொரியா கப்பலில்

தொழில்நுட்ப தரவு:
அரக்கு கொண்டு அலுமினிய தாளில்
1235-ஓ
VMCH பூச்சு கொண்ட 42um
பிவிசி பொருட்களுடன் வெப்பமூட்டும் சீல் க்கான பயன்படுத்திய

zcm
1

அம்சங்கள்:

• சிறந்த நீராவியும் பரப்புவதற்காக எதிர்ப்பு,

• எளிதாக சுத்தம் மற்றும் பராமரிக்க

476 பகுதியாக 6 & 7 BS வசதி • கிளாஸ் 0 தீ வகைப்பாடு

இயந்திர தவறாகப் • நீடித்து நிலைக்கும் மற்றும் அதிக தடுப்பிற்கு