மத்திய கிழக்கில் கப்பலில்

தொழில்நுட்ப தரவு:
அரக்கு மற்றும் embossment கொண்டு அலுமினிய தாளில்
8011-H22
அரக்கு கொண்டு 60um
கருவி HVAC குழாய்களில் பாதுகாப்பு பயன்படுத்திய

cof
ஈரான் 1

அம்சங்கள்:
• சிறந்த நீராவியும் பரப்புவதற்காக எதிர்ப்பு,
• எளிதாக சுத்தம் மற்றும் பராமரிக்க
476 பகுதியாக 6 & 7 BS வசதி • கிளாஸ் 0 தீ வகைப்பாடு
இயந்திர தவறாகப் • நீடித்து நிலைக்கும் மற்றும் அதிக தடுப்பிற்கு